Tacksam aktieägare i Axfood

I dessa volatila börstider så har de flesta av mina innehav gått ner ordentligt. Scania sålde jag av en del på 150, kursen står idag på omkring 125. Axfood däremot står på en kurs över 240. Det gör mig glad och nöjd, för tillfället i alla fall.

Glad blev jag också över att finna denna blogg om miljö- och ansvarsfrågor inom livsmedelsbranschen på Axfoods hemsida. Go Axfood!

För övrigt har börsen gått ner så pass att det är dags för mig att fördela lite mer av nysparandet till aktier. Denna månads sparande har gått till konto men nästa månad skulle jag tro att det blir ett köp i Skanska.

//Finanskvinnan

En ny titt på OMXSPI

Det visade sig att jag sannolikt har plockat information från fel OMXSPI-historik i min bokföring, så vid tillfälle ska jag uppdatera siffrorna så det blir rätt. Sånt händer.

När jag gick igenom historiken så gjorde jag också en jämförelse som jag åtminstone själv tycker var intressant. Ska man använda intervall som indikator på sparfördelning, såsom jag själv gör, så bör man ha koll på att intervallen sannolikt bör justeras med några års mellanrum. När jag jämförde högsta- och lägstapunkterna för OMXSPI mellan 2000-01-01 och 2010-12-31 så fann jag att högstapunkterna inte skiljde sig åt särskilt mycket, medan lägstapunkterna var väldigt olika i värde.

Under IT-kraschen så var OMXSPI nere på 126,41 medan finanskrisens lägstapunkt var 176,54. Vad detta egentligen innebär är oklart. Kanske har inflationen under 10 år gjort att lägstanivån höjdes? Kanske var IT-bubblan så mycket mer uppblåst att det gjorde mer skada när den sprack jämfört med hur mycket skada finanskrisen innebar? Kanske är det så att vi bara tog en del av den potentiella nedgången under 2008-2009, och fortsättning följer? Eller kan det vara så att nästa krasch landar på en ytterligare högre lägstapunkt, vilket jag i så fall bör ta hänsyn till i mina intervall?

I vilket fall kan det vara bra att känna till hur det såg ut i tidigare krascher jämfört med vår senaste.


//Finanskvinnan

Intressant om Erik Penser

DN har en artikelserie om att "komma tillbaka" och har i samband med det intervjuat Erik Penser angående hans krasch i 90-talets bankkris. Erik verkar vara en sympatisk och klok man och arikeln var väldigt intressant att läsa.

Bland det mest spännande tyckte jag var att Erik säger sig ha ärvt sin riskvillighet från sin mor, som spekulerade på börsen. Det kan inte ha varit en alltför vanlig sysselsättning bland kvinnor födda omkring 1910. Synsättet att inte titta bakåt utan framåt ska jag försöka ta till mig mer. Jag tittar åt alla håll samtidigt jag.

//Finanskvinnan

"The Warren Buffett Way"

Jag har läst "The Warren Buffett Way" av Robert G Hagstrom. Boken handlar, som titeln antyder, om Warren Buffetts investeringsstrategi. Eftersom Buffett enligt många anses vara världens bästa investerare samt är en av världens rikaste personer så kan det vara klokt att lära sig om hur han har opererat genom åren. Och möjligen även att ta till sig och använda strategin för egen del.

Boken var helt ok, även om detaljbeskrivningarna av investeringarna inte var särskilt spännande för mig att läsa. Tillfällen som varit kommer sannolikt inte att komma tillbaka. Mycket att av det som står i boken hade jag dessutom redan läst på annat håll. Däremot var den övergripande strategin och beskrivningen av Buffetts personlighet mer givande för min del. Jag sammanfattar det jag tyckte var intressant nedan.

Buffett älskar det han gör. Årsredovisningar är hans huvudsakliga källa till information och han finner stort nöje i att plöja igenom dessa. Som investerare är han disciplinerad, tålmodig, flexibel, modig, självsäker och beslutsam. Han söker alltid efter investeringar där risken är obefintlig eller liten, och han är skicklig på sannolikhetslära. När sannolikheten för förlust är liten och uppsidan är stor är han villig att ta risker. Buffett glömmer aldrig sina misstag men ber heller aldrig om ursäkt.

Buffetts strategi har varit densamma genom åren. Grundprinciperna är:

* Betrakta aktieinköp som inköp av bolag och inte aktier.

* Välj bolag som är de bästa inom sin bransch.

* Skapa en portfölj med några få fokuserade bolag med låg omsättning. 10-20 är bra, mer än 20 är för mycket.

* Investera endast i sådant som du kan förstå och analysera.

* Kräv en säkerhetsmarginal mellan inköpspriset och bolagets långsiktiga värde.

* Investera långsiktigt, på minst fem till tio års sikt.

* Marknaden är volatil. Bortse från detta.

De avgörande faktorerna för att göra goda investeringar är kunna avgöra det faktiska, "intrinsic", värdet samt att köpa till ett resonabelt eller billigt pris. Ett klassiskt citat som nämns i boken är "It's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price". Inga svårvärderade frimärksaktier för Buffett, alltså. Förutom att bolagen ska ha en verksamhet som är lättförstådd, och vara attraktivt prissatta, så ska de drivas av personer som Buffett har förtroende för. Bolaget ska också ha positiva framtidsutsikter och uppvisa bra ROE (return on equity), OE (owner earnings) och varje återinvesterad dollar ska ha skapat minst en dollar värdeökning för bolaget.

Verksamheten är det Buffett köper in sig i, och han ska vara villig att äga en del av verksamheten "forever" för att en investering ska vara aktuell. Helst ska verksamheten vara så bra att till och med en nybörjare kan tjäna pengar på den. Exempel på bolag som Buffett äger (via sitt investmentbolag Berkshire Hathaway) är Clayton Homes, McLane Company, Pampered Chef, Coca Cola Company, Gillette, Washington Post Company, samt Wells Fargo & Company.

Det finns också ett intressant avsnitt om beteendevetenskap inom finansvärlden, börspsykologi. Där nämns flera psykologiska villfarelser som investerare kan drabbas av. Dessa är övertro på vår egen förmåga, överreaktions-bias där vi lägger för mycket vikt vid några slumpmässiga händelser i tron att vi ser en trend, förlustaversion enligt vilken vi håller kvar vid dåliga investeringar för länge trots att det kan orsaka större förlust och människor värderar förlust som värre än vad vinst är positivt samt mental bokföring enligt vilken vi får en felaktig syn på våra pengar eftersom vi placerar värdet i olika mentala fack.

Dessa psykologiska faktorer verkar på olika sätt beroende på vilken riskprofil en person har. Att känna till faktorerna innebär att det är enklare att undvika att göra misstagen men även att se när andra gör misstag, och profitera på dem. Enligt Buffett så samverkar inte framgång inom  investerande med IQ (över nivån 125). Det som krävs är förmågan att kontrollera impulserna som gör att andra personer begår misstag - att vara disciplinerad.

Jag avslutar sammanfattningen med ännu ett Buffett-citat.

"Investing is not that complicated. You need to know accounting, the language of business. You should read The Intelligent Investor. You need the right mind-set, the right temperament. You should be interested in the process and be in your circle of competence. Read Ben Graham and Phil Fisher, read annual reports and trade reports, but don't do equations witch Greek letters in them."

//Finanskvinnan

Bra utbildningsvideo om teknisk analys

Här finns en utbildningsvideo som behandlar grunderna i teknisk analys. Videon kommer från denna sida. Efter att ha tittat på videon så bedömer jag att mina kunskaper i teknisk analys har ökat med 250%.

//Finanskvinnan

Investeringssparkontot - vad händer?

För oss som funderar över vad som sker i processen angående investeringssparkontot så finns en utmärkt information på Regeringskansleits hemsida. Bra service tycker jag! Vi är många som undrar.

I maj i år så lämnade regeringen ett förslag gällande instiftandet av ett investeringssparkonto samt förändringar i reglerna kring kapitalförsäkringar till det s k Lagrådet för granskning. I förslaget fanns  vissa ändringar jämfört med promemorian som presenterades i slutet av förra året.

Efter Lagrådets behandling av förslaget så kommer eventuella synpunkter att hanteras. Därefter omarbetas förslaget till en proposition som beslutas av regeringen, och sedan lämnas till riksdagen. Förslaget är därmed inte slutgiltigt utan det finns fortfarande tid för ändringar.

På vilket sätt skiljer sig det förslaget som ligger nu mot det som presenterades i december 2010? Jag citerar nedan.

"I huvudsak överensstämmer förslagen i lagrådsremissen med förslagen i promemorian. Följande delar har förändrats:

- förutom aktier och fonder som är upptagna till handel på en reglerad marknad ska även aktier och fonder som handlas på handelsplattform få sparas på ett investeringssparkonto.

- en s.k. ägarbegränsning ska gälla. Av denna begränsning följer att innehavare av 10 procent av rösterna eller kapitalet i ett bolag inte får spara i aktier utgivna av bolaget på ett investeringssparkonto.

- investeringssparkontot ska normalt inte förlora sin status som sådant konto enbart på den grunden att tillgångar som egentligen inte får sparas på ett investeringssparkonto (t.ex. onoterade aktier) ändå sparas där. Tidsfristen för att ta ut tillgångar från ett investeringssparkonto som egentligen inte får sparas där har också förlängts jämfört med Finansdepartementets förslag."

Jag väntar spänt på att förslaget blir godkänt och klart, så jag vet om jag ska flytta mitt sparande från kapitalförsäkring till ISK. Eller kanske ha både och. Eller kanske ha kvar kapitalförsäkringen och fortsätta med business as usual. Eftersom jag ligger i startgroparna för att öppna en sandlådedepå (högrisk) så vill jag veta vad som blir mest gynnsamt för mig.

//Finanskvinnan

Ny Excelmall att ladda ner

Här finns en Excelmall med intervall och aktieförslag för OMXSPI samt reporänta. Öppna länken, välj file, ladda ner som Excel och spara på din egen dator. Återkom gärna om något ser ut att vara fel, jag gjorde mallen sent på kvällen när jag var trött.

Intervallgränserna, fördelningen och aktieförslagen ändrar ni naturligtvis till era egna.

//Finanskvinnan

Mer pyssel med investeringsförslag i Excel

Jag har äntligen fått till intervallen som ger mig förslag på nysparsfördelning utifrån räntenivå. Jag använde mig först av min kontoränta men sen ändrade jag till reporäntan istället.

Varje månad skriver jag in reporäntan och även värdet för OMXSPI vid sammanställningsdatumet. Då får jag förslag på fördelning av sparandet (en större andel i aktier, i ränta eller lika stor andel i bägge), samt förslag på aktier att köpa. Aktieförslaget ges utifrån vilka bolag som har höga respektive låga beta-värden och teoretiskt växlar mer eller mindre under konjunktursvängningarna.

Så här har räntekurvan sett ut jämfört med OMXSPI-kurvan sedan 2007 när jag startade bloggen.


Tesen är att ju högre värde på OMXSPI, desto större andel av nysparandet ska gå in i räntespar. När det gäller reporäntan så är förslaget att en större andel av nysparandet går in i räntespar ju lägre räntan är. Visserligen tror jag mer på förslagen utifrån OMXSPI men jag tycker ändå att räntan är en intressant faktor att hålla ögonen på. Inte minst eftersom räntan är en faktor i investeringsklockan. På samma sätt skulle råvarupriserna vara intressanta att bevaka, men i dagsläget känns det som att diverse bubblor och "peak everything" påverkar priserna på många håll. Därför avvaktar jag med det så länge.

//Finanskvinnan

Autouppdatering av aktiekurser från webben

Något som jag länge velat göra, men inte tagit tag i, är att använda funktionen som automatiskt uppdaterar information från webben till Excel. Ett typiskt användningsområde är att hämta in aktiekurser och i realtid se utvecklingen direkt i Excel. Funktionen har både efterfrågats och påpekats i kommentarer, men då jag använder en liten befintlig gadget för att se realtidsutveckling på min iGoogle-sida så har jag klarat mig utan.

Nu har jag äntligen lärt mig hur funktionen Webbfråga fungerar och än så länge verkar det vara en superfunktion. Det ska gå att klippa in information från nätet till Excel och välja "skapa webbfråga" men det funkade inte för mig. Istället gick jag till "Data", "Hämta externa data" och "Från webb". Därefter klipper jag in adressen till Yahoo Finance-sidan för aktien jag vill ha data för, t ex Ratos B. Sedan klickar jag på pilen bredvid den lilla tabellen med värdet för senaste kurs och "Importera". Då hämtas en del information för aktien in till Excel. Jag testade att hämta informationen från t ex Avanza och E24 också men det fungerade bäst med Yahoo Finance.

Jag gjorde så att jag skapade ett eget blad där informationen för alla aktier finns. Sedan hämtade jag in senaste kurs-infon, vilken jag omvandlar till kommaformat, och la in den i beräkningen för innehavets aktuella värde. Men jag har inte kommit på något sätt att enbart hämta in just den senaste kursen.

I mitt excelark så ligger alla webbfrågor på rad i bokstavsordning för aktien och så har jag skrivit aktiens namn överst. I cellen bredvid lägger jag in formeln som omvandlar 102.50 till 102,50. Formeln i mitt fall blev =BYT.UT(D38;".";",";1) där D38 är cellen till vilken den aktuella aktiekursen hämtas in.

Här finns en beskrivning för hur man använder Webbfråga i Excel från Microsoft.

//Finanskvinnan

Det händer mycket nu

Trots att det är mitt i juli så händer det massor på börsen. Money never sleep. Min halvt ostrukturerade och felplanerade stop loss, som innebar att jag sålde en del Industrivärden på dipp men inte lyckades köpa några nya aktier och därmed flyttade över pengarna till konto istället, känns helt ok.

Bostadsmarknaden är trög nu och obekräftade källor talar om uteblivna budgivningar och kraftig minskning av avslut. Sannolikt kommer många objekt att läggas ut på nytt till hösten. Då blir det intressant att se vad som händer.

Avanza minskar maxbeloppet för engångsinsättning till 25 000 kr från 200 000 kr. För visst måste det vara så att det är storleken på varje enskild insättning och inte det totala innehavet? Det hade varit märkligt om man inte fick ha mer än 25 000 kr i fonden.

Mitt innehav Google lämnade en bra rapport som överträffade analytikernas förväntningar. Aktien steg nästan 13%. Det måste vara en av rekorduppgångarna på en dag för mina innehav.

//Finanskvinnan

En vision om fondinformation

Idag när jag cyklade hem från jobbet så tänkte jag på bolagsstämmor. Jag har förstått att det på vissa håll finns tankar om att stämmoförfarandet är gammaldags och har spelat ut sin roll. Något som kanske stämmer till viss del eftersom själva beslutsfattandet som sker på stämman alltid är avgjort i förväg, samt eftersom vissa av de stora ägarna ändå inte har något intresse av att aktivt delta i besluten (exempelvis Avanza som representerar kf-innehavares aktier).

Vad är det jag själv tycker är så intressant med att gå på bolagsstämmor? Jo, det är att få veta hur verksamheten har gått under föregående år. Hur såg avkastningen ut? Vilka affärer har man gjort? Hur ser man på omvärlden? Vad är strategin framöver? Att få denna information från förstahandskällan, bolagets VD, i ett trevligt sammanhang är guld (pun intended) värt för mig som aktieägare. Med hjälp av informationen kan jag fatta beslut som kanske inte är de bästa på lång sikt, men åtminstone mer välmotiverade för stunden än vad de annars hade varit.

Visionen som sedan dök upp var att fondförvaltare borde hålla liknande informationsträffar gällande sina fonder en gång per år. Kanske inte minst fonderna som vi väljer i våra pensioner. Om Avanza kan fylla Globen på sina Avanza-dagar så kanske Pensionsmyndigheten skulle kunna göra detsamma, om de samlade några representanter för de största PPM-fonderna och hade event på olika håll i landet.

Skulle detta bli verklighet och leda till att en större del av svenska pensionärer (nuvarande och framtida) känner till vad de placerar sina pengar i, så skulle det kunna ge fantastiskt positiv effekt för framtiden. En framtid där det egna ansvaret kring pensionen är centralt.

//Finanskvinnan

Cornucopia i E24

E24 har intervjuat Cornucopia om bostadsbubblan. Mycket intressant. T o m svenska folket verkar tro på prisfall nu. Kommer det som inte "kan" hända verkligen ske - att bopriserna går ner även på premiumobjekt?

//Finanskvinnan

Bra ordlista över fondbegrepp

DN ekonomi bjuder på en bra ordlista över begrepp som förekommer i fondbeskrivningar. Det fanns en hel del att lära för mig i den.

//Finanskvinnan

Höjd ränta

Svea Direkt höjer räntan till 3,15%

UPDATE

Och en månad senare ångrade de sig, och sänkte till 3,00%.

//Finanskvinnan

Stop loss funkar icke för mig (som jag redan visste)

Jag har varit på äventyr i USA. Det har varit helt fantastiskt och värt varenda krona. Eftersom jag visste att jag inte skulle komma åt internet särskilt frekvent så tänkte jag "automatisera" en plan jag hade redan innan resan.

Planen var att jag skulle sälja av en del Industrivärden och istället köpa mer Axfood och H&M. Eftersom börsen befann sig i vad som verkade vara en brant nedförsbacke så la jag en stop loss med följdordrar. Det som hände var att stop lossen utlöstes, mina Industrivärden såldes och börsen sedan tvärvände uppåt. Med följden att köpordrarna inte gick igenom och jag nu har sålt billigt och står inför alternativet att köpa dyrt.

Eftersom jag inte har lust att köpa dyrt så tar jag tillfället i akt och flyttar över pengarna till kontot istället. Förmodligen är det lika bra eftersom jag ändå tycker mig ha en för liten andel där.

//Finanskvinnan